“Mi nismo. Mi ne bomo. Mi postajamo.”
― John Holloway

"We are not. We will not be. We are becoming."
― John Holloway

“We shouldn’t be looking for heroes, we should be looking for good ideas.”
― Noam Chomsky

"Ne bi smeli iskati herojev, iskati bi morali dobre ideje."
― Noam Chomksy

“If I can’t dance to it, it’s not my revolution.”
— Emma Goldman

"Če ne morem plesati nanjo, to ni moja revolucija."
— Emma Goldman

“You must believe before everything else that the revolution must come, that there is no other choice.”
― Abdullah Öcalan

"Predvsem moraš verjeti, da se revolucija mora zgoditi, da ni druge izbire."
― Abdullah Öcalan

“Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.”
― Howard Zinn

"Zgodovinsko gledano, najbolj grozne stvari – vojna, genocid in suženjstvo – niso nastale zaradi neposlušnosti, temveč zaradi poslušnosti."
— Howard Zinn

“It is better to die on your feet, than live on your knees.”
― Emiliano Zapata

"Bolje je umreti na nogah kot živeti na kolenih."
— Emiliano Zapata

“Be realistic, demand the impossible!”
― Che Guevara

"Bodimo realisti, zahtevajmo nemogoče!"
― Che Guevara

“Ne trudimo se sprejeti nasilja ali se mu izogniti. Kljubujemo mu, izzivamo ga na produktiven način. In ta – bolj produktiven način – ni zamenjava za odpor pred okupacijo. To je boj za osvoboditev!”
— Nika Bezeljak povzema leta 2011 na ulici ustreljenega Juliana Mer Khamisa, ustanovitelja Freedom Theatra v Jeninu, Palestina

“We are not trying to accept or avoid violence. We try to challenge it into more productive ways. And more productive ways are not an alternative to resistance. This is the struggle for liberation.”
— Nika Bezeljak citing Juliano Mer Khamis, founder of the Freedom Theatre in Jenin, Palestine, who was shot on the street in 2011

“When we’re afraid, we lose all sense of analysis and reflection. Our fear paralyzes us. Besides, fear has always been the driving force behind all dictators’ repression.”
― Marjane Satrapi

"Ko se bojimo, izgubimo občutek za analizo in razmišljanje. Strah nas paralizira. Povrhu je bil strah vedno gonilna sila represije vseh diktatorjev."
— Marjane Satrapi

“You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. You can only be the revolution. It is in your spirit, or it is nowhere.”
— Ursula K. Le Guin, The Dispossessed

"Revolucije se ne da kupiti. Ne da se je narediti. Revolucija lahko samo si. Je v tvojem duhu ali pa je ni nikjer."
— Ursula K. Le Guin, The Dispossessed

“Ne narediti tistega, kar je prav, ko se to zahteva, je huje, kot delati tisto, kar je napačno.”
— Krišna, Bhagavad Gita

"Not doing what is right when it is required, is worse than doing what is wrong."
— Krishna, Bhagavad Gita

“Repression is the only lasting philosophy. The dark deference of fear and slavery, my friend, will keep the dogs obedient to the whip, as long as this roof shuts out the sky.”
― Charles Dickens

"Represija je edina obstojna filozofija. Zaradi temnega spoštovanja strahu in suženjstva, moj prijatelj, bodo psi poslušni do biča, dokler bo ta streha zastirala nebo."
— Charles Dickens

“A society can never be free without women’s liberation.”
― Abdullah Öcalan

"Družba nikoli ne more biti svobodna brez osvoboditve žensk."
— Abdullah Öcalan

“Happiness is only real when shared.”
― Christopher McCandless

"Sreča je resnična šele takrat, ko jo z nekom delimo."
― Christopher McCandless

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”
― Virginia Woolf

"Zaklenite svoje knjižnice, če želite; ni vrat, ni ključavnice, ni zapaha, ki bi jih lahko nadeli na svobodo mojega uma."
— Virginia Woolf

“If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine.”
— Obi-Wan Kenobi

"Če me pokosiš, bom postal močnejši, kot si sploh lahko predstavljaš."
— Obi-Wan Kenobi

“Our masters have not heard the people’s voice for generations and it is much, much louder than they care to remember.”
— Alan Moore, V for Vendetta

"Naši gospodarji že več generacij niso slišali ljudskega glasu, ki je veliko, veliko glasnejši, kot si drznejo pomniti."
— Alan Moore, V for Vendetta

“Even the strongest blizzards start with a single snowflake.”
— Sara Raasch, Snow Like Ashes

"Tudi najhujši snežni meteži se začno z eno samo snežinko."
— Sara Raasch, Snow Like Ashes

“Nismo prišli tak’ daleč, da bi prišli samo tak’ daleč!”
— Zoran Petrovič po ljudskem izročilu

"We didn't get this far to just to get this far!"
— Zoran Petrovič, based on an old adage

“People have only as much liberty as they have the intelligence to want and the courage to take.”
— Emma Goldman

"Ljudje imajo toliko svobode, kolikor imajo inteligence, da si jo želijo, in poguma, da si jo vzamejo."
— Emma Goldman

“Če si revolucionar in istočasno ne ohranjaš otroškega veselja do življenja, si beden revolucionar.”
— Uroš Kaurin

"If you're a revolutionary and at the same time don't maintain the joie de vivre of a child, you're a miserable revolutionary."
— Uroš Kaurin

“Stupidity is the same as evil if you judge by the results.”
― Margaret Atwood

"Neumnost je enaka zlu, če sodimo po rezultatih."
— Margaret Atwood

“Individuals watching Yiannopoulos on YouTube do not have the same political potential as when they are physically grouped.”
— Mark Bray, Antifa: The Antifascist Handbook

"Posamezniki, ki gledajo Yiannopoulosa na YouTubu, nimajo enakega političnega potenciala kot takrat, ko so fizično združeni."
— Mark Bray, Antifa: Antifašistični priročnik

“Kdo, če ne ti? Kdaj, če ne zdaj?”
― Neznani avtor, nekoč grafit na Vetrinjskem dvoru

"Who, if not you? When, if not now?"
— Unknown author, once a graffiti in Vetrinjski dvor

“That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach.”
― Aldous Huxley

"Da se ljudje ne naučijo veliko iz lekcij zgodovine, je najpomembnejša lekcija od vseh, ki jih mora naučiti zgodovina."
— Aldous Huxley

“I was never aware of any other option but to question everything.”
― Noam Chomsky

"Nikoli se nisem zavedal nobene druge možnosti, kot da vse postavljam pod vprašaj."
— Noam Chomsky

“If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all.”
― Noam Chomsky

"Če ne verjamemo v svobodo izražanja ljudi, ki jih preziramo, vanjo sploh ne verjamemo."
— Noam Chomsky

“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.”
— John Lennon

"Na koncu bo vse v redu. Če še ni v redu, pomeni, da še ni konec."
— John Lennon

“The distrust of wit is the beginning of tyranny.”
― Edward Abbey

"Nezaupanje v razum je začetek tiranije."
— Edward Abbey

“Calling for an end to hate shouldn’t be treated as a punishable offense.”
― DaShanne Stokes

"Poziv k prenehanju sovraštva ne bi smel biti obravnavan kot kaznivo dejanje."
— DaShanne Stokes

Če ti pravijo, da si priden, pazi se,
nekdo te poskuša izkoristiti.
Če ti pravijo, da si pameten, pazi se,
nekdo se te poskuša znebiti.
Če ti pravijo, da si ubogljiv, pazi se,
nekdo te poskuša zasužnjiti.
Če ti pravijo, da si dober, pazi se,
nekdo te poskuša zatreti.

 

Če pa ti pravijo, da se uči, ne boj se,
lahko ustvariš svet brez šol.
Če ti pravijo, da molči, ne boj se,
lahko ustvariš svet brez utišanih.
Če ti pravijo, da ubogaj, ne boj se,
lahko ustvariš svet brez gospodarjev.
Če ti pravijo, da prosi odpuščanja, ne boj se,
lahko ustvariš svet brez pekla.
 

Ne verjemi tistemu, ki ti ukazuje, te kaznuje,
podučuje, žali, zasmehuje,
ti laska, te zavaja in prezira.
Ne ve namreč, da si svoboden/-na!
— Marcello Bernardi

If they tell you you're diligent, beware,
someone is trying to take advantage of you.
If they tell you you're smart, beware,
someone is trying to get rid of you.
If they tell you you are obedient, beware,
someone is trying to enslave you.
If they tell you you're good, beware,
someone is trying to suppress you.

But if they tell you to learn, don't be afraid,
you can create a world without schools.
If they tell you to keep quiet, don't be afraid,
you can create a world without the silenced.
If they tell you to obey, don't be afraid,
you can create a world without masters.
If they tell you to ask for forgiveness, don't be afraid,
you can create a world without hell.

Do not believe them who command you, punish you,
lecture, insult, ridicule,
flatter you, deceive you and despise you.
They do not know that you are free!
— Marcello Bernardi

“The strategic adversary is fascism… the fascism in us all, in our heads and in our everyday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the very thing that dominates and exploits us.”
― Michel Foucault

"Strateški nasprotnik je fašizem ... fašizem v vseh nas, v naših glavah in v našem vsakdanjem vedenju, fašizem, zaradi katerega ljubimo moč, si želimo prav tisto, kar nas obvladuje in izkorišča."
— Michel Foucault

“Fear has its use but cowardice has none.”
― Mahatma Gandhi

"Strah ima svoj namen, strahopetnost pa nobenega."
― Mahatma Gandhi

“People get used to anything. The less you think about your oppression, the more your tolerance for it grows. After a while, people just think oppression is the normal state of things. But to become free, you have to be acutely aware of being a slave.”
― Assata Shakur

"Ljudje se navadijo česarkoli. Manj ko razmišljaš o svojem zatrtju, bolj raste tvoja strpnost do njega. Čez nekaj časa ljudje preprosto mislijo, da je zatrtje normalno stanje stvari. Da pa se osvobodiš, se moraš popolnoma zavedati, da si suženj."
— Assata Shakur

“Leaders who do not act dialogically, but insist on imposing their decisions, do not organize the people – they manipulate them. They do not liberate, nor are they liberated: they oppress.”
― Paulo Freire

"Vodje, ki ne delujejo dialoško, temveč vztrajajo pri vsiljevanju svojih odločitev, ne organizirajo ljudi – manipulirajo jih. Ne osvobajajo in tudi niso osvobojeni: zatirajo."
— Paulo Freire

“Vsak dan je priložnost, da postaneš boljša različica sebe.”

“Every day is a new chance to become a better version of you.”

“Authoritarian political ideologies have a vested interest in promoting fear, a sense of the imminence of takeover by aliens and real diseases are useful material.”
― Susan Sontag

"Osebni interes avtoritarne politične ideologije je spodbujanje strahu, občutek grozeče nevarnosti prevzema s strani tujcev in resnične bolezni pa so koristen material."
— Susan Sontag

“Nationalism is an infantile thing. It is the measles of mankind.”
― Albert Einstein

"Nacionalizem je infantilna stvar. To so ošpice človeštva."
— Albert Einstein

“There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest.”
― Elie Wiesel

"So trenutki, ko ne uspemo preprečiti krivice, vendar nikoli ne sme biti trenutka, ko ne uspemo protestirati."
— Elie Wiesel

“When it comes to paying contractors, the sky is the limit; when it comes to financing the basic functions of the state, the coffers are empty.”
― Naomi Klein

"Ko gre za plačevanje pogodbenikov je nebo meja; ko pa gre za financiranje osnovnih funkcij države, je blagajna prazna."
— Naomi Klein

“Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free.”
― Jim Morrison

"Poglej svojemu največjemu strahu v oči; po tem strah nima moči in strah pred svobodo se skrči in izgine. Svoboden si."
― Jim Morrison

“It is sometimes an appropriate response to reality to go insane.”
― Philip K. Dick

"Včasih je ustrezen odziv na realnost ta, da znoriš."
— Philip K. Dick

“Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on or by imbeciles who really mean it.”
― Laurence J. Peter

"Včasih se sprašujem, ali svet vodijo pametni ljudje, ki nas zafrkavajo, ali imbecili, ki to mislijo resno."
— Laurence J. Peter

“If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for the passionate sense of the potential, for the eye which, ever young and ardent, sees the possible. Pleasure disappoints, possibility never. And what wine is so sparkling, what so fragrant, what so intoxicating, as possibility!”
― Søren Kierkegaard

"Če bi si kaj želel, si ne bi želel bogastva in moči, temveč strasten občutek potenciala, oko, ki – večno mlado in goreče – vidi možnosti. Užitek razočara, možnost nikoli. In ni ga vina, ki je tako peneče, ničesar, kar je tako dišeče, tako opojno kot možnost!"
— Søren Kierkegaard

“Desire for power is a kind of greed indulged by the unfulfilled.”
― Michael Foley

"Sla po moči je vrsta pohlepa, ki se ji vdajajo neizpolnjeni."
― Michael Foley

“We have two ears and one tongue so that we would listen more and talk less.”
― Diogenes

"Imamo dve ušesi in samo en jezik, da bi lahko več poslušali in manj govorili."
― Diogen

“The price of freedom is eternal vigilance. ”
― Aldous Huxley

"Cena svobode je večna opreznost."
― Aldous Huxley

“We are at heart so profoundly anarchistic that the only form of state we can imagine living in is Utopian; and so cynical that the only Utopia we can believe in is authoritarian.”
― Lionel Trilling

"V srcu smo tako močno anarhistični, da je edina oblika države, v kateri si lahko predstavljamo živeti, utopična; in tako cinični, da je edina utopija, v katero lahko verjamemo, avtoritarna."
― Lionel Trilling

“We cannot create observers by saying ‘Observe!’, but with giving them the power and means for the observation.”
― Maria Montessori

"Opazovalcev ne moremo ustvariti z besedami 'Opazujte!', dobimo jih, če jim damo moč in sredstva za opazovanje."
— Maria Montessori

“Democracy is essentially anti-authoritarian – that is, it not only demands the right but imposes the responsibility of thinking for ourselves.”
― John Dryden

"Demokracija je v bistvu protiavtoritarna – to pomeni, da ne zahteva le pravice, temveč nalaga odgovornost, da razmišljamo sami zase."
— John Dryden

“We are sorry for the inconvenience, but this is a revolution.”
― Subcomandante Marcos

"Oprostite za nevšečnosti, ampak to je revolucija."
― Subcomandante Marcos